Institutioner for børn & unge.

Børn og unge har brug for trygge rammer, men også for udfordringer, der kan bidrage til deres udvikling. Det kan dreje sig om at tilrettelægge det fysiske miljø, så det giver børn muligheder for at forske, udbygge og udvikle leg eller styrke læringsprocesser. Hvad enten det drejer sig om institutioner til normalt fungerende børn eller til børn med særlige behov, er det vigtigt at sætte sig ind i børnenes behov og adfærdsmønstre. Det kan bl.a. dreje sig om at bygge fleksible rum, der kan inddeles i mindre sektioner, det giver overskuelige rammer for barnet og skærmer det enkelte barn for forstyrrende input.

Vi har erfaring og fortrolighed med at planlægge institutionernes ydre rammer og indretning – således at både pædagogiske og arbejdsmiljømæssige hensyn tilgodeses – at skabe bygninger, hvor børn i alle aldersgrupper trives.

White råder endvidere over den erfaring og specialviden, der er en forudsætning for at skabe optimale byggerier udført af miljørigtige materialer, hvilket sikrer et godt indeklima. Der lægges vægt på et godt samarbejde med alle parter, brugergrupper mv., således at sagerne får et godt forløb med en sikker økonomisk planlægning og styring.