Gå tilbage

Bebyggelsen er opført i 1970’erne, den består af 25 boligblokke i 4 etager og omfatter i alt 80 opgange. De eksisterende facader er opført med betonelementer og lette facader, der i dag fremstår meget falmede og triste. Bebyggelsen er belastet af kuldebroer og utætheder, hvilket betyder at facaderne flere steder ikke lever op til tidens krav om isolering og tæthed.
Projektet er vundet i totalentreprisekonkurrence.

En stor del af renoveringen på Vildtbanegården omfatter en ny klimaskærm. Det betyder efterisolering af samtlige facader og montering af nye lette facadeelementer. De eksisterende tunge betonelementer på facader og gavle erstattes af murede facadepartier. Endvidere udskiftes samtlige vinduer og der bliver foretaget renovering og glasinddækning af de eksisterende nedslidte altaner. De inddækkede altaner udvider lejlighedernes areal med en mellemzone, der kan anvendes til ophold store dele af året. Der foretages også renovering af samtlige indgangspartier.

De nye facader på Vildtbanegården vil præge bebyggelsen i retning af et let og elegant udtryk, med fine variationer og spil i facadernes farvenuancer.

Indgangspartier og trappeopgange vil fremtræde langt lysere og mere åbne end i dag, og samlet vil renoveringen bidrage til at højne helhedsoplevelsen og trygheden for beboerne i området. I samspil med de store parkagtige haverum vil bebyggelsen fremstå meget attraktiv efter renoveringen.

Under projektforløbet er det vigtigt med en god dialog og kommunikation mellem beboere, byggeudvalg og rådgi-vere. Derfor holdes der jævnligt byggeudvalgsmøder, med deltagelse af bygherrerådgiver, arkitekt, ingeniør, totalentreprenør, samt 2 medlemmer (beboere) fra afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens formand.

Som en del af beboerinddragelsen vil der endvidere blive oprettet 3 fokusgrupper, der skal komme med input og idéer til renovering og omlægning af fælles friarealer, legepladser, kunstudsmykning mv. Beboerrepræsentanter til de 3 fokusgrupper vil blive valgt på et stort fællesmøde for alle beboere. Fokusgrupperne vil mødes med landskabsarkitekten og deres endelige forslag vil blive fremlagt og godkendt på et byggeudvalgsmøde.

White forestår arkitektrådgivning igennem hele projektforløbet, samt projektopfølgning og fagtilsyn under udførelsen. For at komme tættere på beboerne og bebyggelsen allerede tidligt i projektforløbet, er der oprettet et projektkontor direkte på pladsen. Idéen med et projektkontor, hvor alle faggrupper er repræsenteret, sikrer også et bedre samarbejde mellem de involverede parter.
For at give beboerne en idé om, hvordan den færdige renovering vil tage sig ud, vil der først i processen blive lavet mockups på udvalgte dele af facaden.

Den omfattende renovering af Vildtbanegården vil få betydning for boligernes kommende energiregnskab.
De nye vinduer med energiglas og de glasinddækkede altaner vil sammen med den nye klimaskærm, elimineringen af kuldebroer og efterisoleringen nedsætte varmetabet drastisk. En del af renoveringen består også af en udskiftning af bebyggelsens ventilationsanlæg til et balanceret anlæg med varmegenvinding.

Materialerne er valgt udfra et perspektiv om en lang livscyklus og kan som udgangspunkt genanvendes.

Vildtbanegården, etape 1

  • Kunde: Det Sociale Boligselskab af 21. jan. 1946, Gildbrovej 10, 2635 Ishøj
  • Projektstart/slut: 2009-2010
  • Færdigt: 2010
  • Areal: 37.000 m² - facadeareal
  • Energiforbruget: Samlet beparelse efter renovering på 12 boligblokke er ca 325.000 kr. årligt
  • By: Ishøj
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen
  • Bæredygtighed: Materialerne er valgt udfra et perspektiv om en lang livscyklus og genanvendelighed
  • Energioptimering: Ny klimaskærm, nye lavenergi vinduer og døre, glasinddækkede altaner

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter