Gå tilbage

Indskoling/SFO
For at udvide indskolingens kapacitet opføres en tilbygning med 6 nye klasselokaler. Klasselokalerne er grupperet to og to, så der kan lukkes op i mellem klasserne for at tilgodese ønsket om mere fleksible undervisningsformer. Klasselokalerne ligger i forbindelse med et fællesareal, der giver plads for gruppearbejdspladser og opholdsmuligheder. Fællesarealet ligger i forlængelse af det eksisterende skoletorv. I forbindelse med integreringen af SFO og indskoling er der lagt vægt på at etablere et SFO-basisområde, med incheck og køkken, hvor børn og voksne kan samles ved åbning og lukning af SFO’en.

Faglokaler
I forbindelse med ombygningen skabes der en sammenhængende stribe af værksteder i indskolingens nordside. Striben vil i første omgang rumme træ-, tekstil og grovværksted og giver mulighed for en fleksibel brug for fag som materiel design, sløjd, håndarbejde, natur/teknik og billedkunst. Det eksisterende billedkunstlokale bevares dog i den nuværende placering i skolens sydvestfløj, men kan på længere sigt integreres i striben. Værkstedsstriben vil ligge centralt i indskolingen og med let adgang for elever på de større alderstrin. Værkstederne ligger ligeledes ideelt med henblik på at styrke de kreative udfoldelsesmuligheder i sfo-tiden.

Det nuværende hjemkundskabslokale bevares, og sammen med værkstederne og musiklokalet dannes der et sammen­hængende faglokaleområde, som knytter sig til det nuværende torv. Det er planen at åbne faglokalerne mod gange og skoletorv med døre og glaspartier, der giver forbedrede muligheder for at trække undervisningen ud i fællesområderne i skoletiden og åbne faglokalerne i sfo-tiden.

Fællesarealer
Fællesarealerne vil i forbindelse med ombygningen få etableret mindre opholdsnicher- og zoner. På torvet og andre udvalgte steder vil der endvidere blive etableret ovenlys, som gør rummene mere attraktive at opholde sig i.

Administration og personale
Der etableres nyt personalerum med god kontakt til gårdrummet vest for hovedindgangen. Administration indrettes i det eksisterende lærerværelse. Derved er der mulighed for at etablere en reception mod hovedindgangen.

Udearealer
I forbindelse med om- og tilbygning af indskolingen forbedres udearealerne, så disse både kan tilgodese indskoling og SFO.

Processen
For at inddrage brugerne og herved få fokus på de væsentligste problemstillinger, ønsker og behov er der dels blevet afholdt en workshop, med deltagelse af lærere pædagoger og ledelse, og dels blevet afholdt en inspirationstur, som gik til tre udvalgte skoler, som eksempler på, hvordan integration af indskoling og sfo er løst andre steder. Disse aktiviteter har genereret en rigdom af input, refleksioner og idéer til processen.
Med udgangspunkt i forslag 2A/B har White arkitekter A/S udarbejdet en række forskellige løsningsforslag, som er blevet diskuteret og kommenteret i styregruppen, og som er blevet tilpasset de ønsker og behov, som er blevet formuleret på møderne, ved workshoppen og på inspirationsturen.

Workshoppen har bidraget med mange idéer til indretningen, og omfanget af dette arbejde vil blive tilpasset med fokus på at skabe mest mulig brugs- og rekreationsværdi i forhold til den økonomiske ramme.

Allerslev Skole

  • Kunde: Lejre Kommune
  • Projektstart/slut: 2012-2013
  • Færdigt: 2013
  • Areal: 1.500 m2
  • By: Lejre

Arbejdsgruppe

  • Thomas Jørgensen - Sagsarkitekt
  • Erik Weitemeyer - Projektleder
  •  Katrine Hvidt, Bjørn Schølardt, Heidi Holm Jensen,

Nøgleord

Lignende projekter